Våra Kandidater till Kommunfullmäktige 2018!

Vi arbetar för ett jämställt, jämlikt och hållbart Norrköping. I valplattformen kan du läsa om den politik vi går till val på, ladda ner den här eller läs nedan. Valfoldern är en förkortad version med de mest prioriterade frågorna och information om vad vi åstadkommit under fyra år i kommunfullmäktige. Valfoldern finns översatt till olika språk, än så länge arabiska och somaliska.

 

 

Antagen på extra årsmöte 2018-04-08

Valplattform

Feministiskt initiativ

Norrköping

 Ett jämställt, jämlikt och hållbart Norrköping

Norrköping är en del av en stor värld. Den tanken präglar Feministiskt initiativs politik för vår stad. Det är viktigt med en stark välfärd; en bra skola, vård, omsorg och kultur för medborgarna i Norrköping. Men vi lyfter också fram behoven och rättigheterna för papperslösa, asylsökande eller utsatta EU-medborgare som är här för at söka sin försörjning. Vi vill inte ha en uppdelning i vi och de; vår politik är för alla som lever i Norrköping. Vår politik är också för alla de som lever runt om i världen och drabbas hårdare av klimatförändringar än vad vi i Norrköping riskerar göra. Därför driver på för en ambitiös miljö- och klimatpolitik i Norrköping.

Norrköping behöver en stark feministisk och antirasistisk röst. Det behövs i ett politiskt klimat där partier ifrågasätter en moské i Norrköping. Det behövs i ett Norrköping där kvinnor fortfarande utsätts för våld och får lägre löner. Det behövs i en kommun där frågor om att motverka diskriminering inte tas på allvar. Vi behövs för att driva på för en politik som tar krafttag mot diskriminering och våld och för jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet. Norrköping behöver ett starkt rosa parti.

Kan vi skapa ett jämställt Norrköping?

Norrköping har en starkt könssegregerad arbetsmarknad som också avspeglar sig i lönesättning och arbetsvillkor. Det som är manskodat anses ha ett högre värde och det som är kvinnokodat ett lägre. Feministiskt initiativ vill vända den utvecklingen. Likvärdigt arbete måste få lika lön.

Kommunen är en stor arbetsgivare framförallt bland kvinnor. Vi måste bekämpa missbruket av visstidsanställningar. Kommunen har ett ansvar för schyssta arbetsvillkor även för människor som gör arbete i kommunala verksamheter via upphandling. Det är dags att förkorta arbetstiden – sex timmars arbetsdag ger människor möjlighet till mer liv än arbete.

Skolan är ett viktigt verktyg för att främja jämställdhet. Idag saknas ett systematiskt normkritiskt arbete i Norrköpings skolor. Det behövs också ett mer målmedvetet och strukturerat arbete med att arbeta med jämställdhet i alla kommunala verksamheter och att ha ett genusperspektiv på kommunala beslut. Vi vill därför:

 • Jämställda löner: Lönesatsningar på undervärderade och kvinnodominerade yrken inom skola, vård och omsorg.

 

 • Normkritik i skola och förskola: Anställ genuspedagoger som kan fortbilda och driva på för ett mer aktivt och kontinuerligt normkritiskt arbete.

 

 • Aktiv personalpolitik: 6 timmars arbetsdag, rätt till heltid, trygga anställningar istället för missbruk av visstidsanställning, vid upphandlingar av t ex städning ställa krav på kollektivavtal och kontroll av de anställdas villkor.

 

 • Aktivt jämställdhetsarbete: Inför ett jämställdhetsutskott och anställ en jämställdhetsstrateg för att driva på arbetet för en jämställd kommun. Använd genusbudgetering, dvs analysera hur budgeten påverkar kvinnor respektive män med olika ålder, etnisk bakgrund, socioekonomisk situation, religion, funktionsvariation, sexuell läggning, könsidentitet mm.

KLART VI KAN!

Kan vi säkra mänskliga rättigheter?

Feministiskt initiativ har en vision om en värld där mänskliga rättigheter är verklighet för alla. Där ingår frågor som jämställdhet såväl som barnrätt, sociala och ekonomiska rättigheter och rätten att inte diskrimineras. Vi vill synliggöra mänskliga rättigheter i lokalpolitiken. Ingen ska diskrimineras i Norrköping. Alla ska ha rätt till en grundläggande välfärd oavsett om du är svensk medborgare, papperslös eller utsatt EU-medborgare som tar din chans att förbättra din livssituation genom att vara här för att söka din försörjning. Barns rättigheter till inflytande behöver stärkas och arbetet med att förbättra tillgängligheten intensifieras.

 • Rätt till tak över huvudet: Härbärge för alla utsatta inkl. EU-medborgare.

 

 • Rätt till skola och grundläggande ekonomi: Uppsökande insats för att erbjuda barn till papperslösa skolgång, riktlinjer om att ekonomiskt bistånd kan ges till papperslösa.

 

 • Barns rättigheter: Noggranna barnkonsekvensanalyser i alla ärenden, insatser för att förbättra barns rätt till inflytande över beslut, rösträtt från 16 år i kommunvalet.

 

 • Rätt till tillgängliga miljöer: Satsningar på att avhjälpa fysiska hinder i stadsmiljön, analys av vad kommunen kan göra för att underlätta för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

KLART VI KAN!

Kan vi skapa trygghet?

Rätten till frihet från våld och förtryck är en av Feministiskt initiativs hjärtefrågor. Mäns våld mot kvinnor och våld och förtryck i namn av heder är oacceptabelt. Att motverka våldet mot kvinnor är en viktig jämställdhetsfråga. Hedersvåld är en del av den patriarkala strukturen men det skiljer också ut sig mot annat våld. Därför krävs det särskilda satsningar för att motverka hedersförtryck.

Hbtq-personer utsätts fortfarande för kränkningar i Norrköping. Det krävs krafttag för att förbättra kommunens arbete med att motverka diskriminering och kränkningar. Oavsett om du kommer till en förskola eller ett äldreboende ska du bemötas med respekt oavsett sexualitet och könsidentitet.

Fattigdom i Norrköping är starkt koncentrerad till vissa områden, ofta socialt missgynnade miljonprogramsområdena med hög andel utrikesfödda. För att bryta utvecklingen behöver vi synliggöra hur människor utestängs av strukturella hinder samt ha en fungerande välfärdspolitik och en omfördelning av våra gemensamma resurser. Det behövs fler billiga hyresrätter. För att främja integration behövs också insatser riktade till personer med svensk bakgrund; det är inte bara invandrare som ska ”integrera sig”, alla behöver bidra till en god integration.

 • Kvinnofrid: Garanterad långsiktig finansiering till skyddade boenden och förebyggande arbete, kommunövergripande samordnare.

 

 • Hedersrelaterat förtryck och våld: Fortbildningssatsning för personal och skola om hedersförtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.

 

 • Trygghet för hbtq-personer: Satsning på könsneutrala omklädningsrum, hbtq-certifiering av fler verksamheter i skola, vård och omsorg.

 

 • Främja integration: Utveckla insatser som främjar möten mellan människor av olika ursprung och klass, SFI för asylsökande och EU-medborgare, feministisk stadsplanering, riktade välfärdssatsningar i socialt missgynnade områden t.ex förbättrad barnomsorg, fritidsverksamhet och arbetsmarknadsåtgärder riktade mot kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden.

 

 • Fler vuxna i skolan: Mindre barngrupper i förskolan även för de äldre barnen, satsningar på elevhälsa och fritidshem, bemannade skolbibliotek.

 

 • Bostad för alla: Satsning på byggande av billiga hyresrätter för unga, äldre och socioekonomiskt missgynnade, satsning på ”Bostad först” vid hemlöshet, stopp för vräkningar av barnfamiljer.

 

 • Ensamkommande barn: Bostad och annat stöd till ensamkommande som blir 18 så att de kan stanna i kommunen.

KLART VI KAN!

Kan vi rädda miljön?

En feministisk miljöpolitik utgår från alla människors lika värde och betonar vikten av global solidaritet. De miljöproblem som idag hotar mänskligheten och ekosystem har sitt ursprung i att delar av världens befolkning tar sig rätt att överutnyttja jordens resurser, och att vi lever i ett ekonomiskt system som gör det lönsamt att göra så. Feministiskt initiativ vill driva en politik som tar samhället i en riktning där vi tillsammans lever inom vår enda planets gränser.

Norrköpings kommun gör idag alldeles för lite för att minska utsläppen av växthusgaser. Vi vill sätta fart på det arbetet och annat arbete för att rädda miljön!

 • Hållbara transporter: Avgiftsfri kollektivtrafik, cykelsatsningar, kraftigt minskad biltrafik, slopa subventioner till flygplatsen.

 

 • Hållbar mat: Vegetarisk norm i kommunala matserveringar, ökade satsningar på ekologisk mat.

 

 • Hållbar energiproduktion: Större satsningar på förnyelsebar energiproduktion.

 

 • Hållbar konsumtion: Främja delande ekonomi istället för köp och släng genom t ex klädbibliotek, verktygsbibliotek och elcykelpooler.

KLART VI KAN!

Kan vi skapa ett gott liv?

Kommunen ska inte bara undvika att människor hamnar i misär eller diskrimineras. Vi ska även bidra till att människor kan ha ett meningsfullt och lustfyllt liv. Därför behövs satsningar på kultur och fritidsverksamhet för gammal som ung, som kvinna, man eller ickebinär och som ”nysvensk” likväl som ”gammalsvensk”.

 • Gratis och tillgänglig kulturskola: Avgiftsfri kulturskola, insatser så att kulturskolan når även barn med funktionsnedsättning och barn på landsbygden.

 

 • Jämställd fritidsverksamhet: Fortbildning av personal i genus och antirasism inkl våld i namn av heder.

 

 • Jämställt, tillgängligt och inkluderande kulturliv: Genusgranskning av kulturutbudet, prisbillig kultur, satsningar på att ge marginaliserade grupper en röst och delaktighet i kulturen.

KLART VI KAN!

Kan vi räkna?

En feministisk ekonomisk politik syftar till ett jämställt, jämlikt och ekologiskt hållbart Norrköping. Det kan kosta pengar och det får kosta pengar. Sedan vi kom in i fullmäktige har vi lagt budgetförslag där vi finansierat våra förslag. Se http://www.finorrkoping.se/budget/

 • Sluta lägga skattepengar på flygplatsen: Stoppa miljonsubventionerna till en miljöskadlig verksamhet.

 

 • Höj skatten vid behov: Vi vill öka skattekraften genom att införa eller höja nationella skatter som förmögenhetsskatt och fastighetsskatt. Kommunskatten bör helst hållas låg eftersom den belastar både fattig och rik. Men det kan också vara rimligt att höja kommunskatten för att kunna göra de viktiga satsningar som behövs.

KLART VI KAN!

Tiden har kommit för att nominera till F!:s kommunfullmäktigelista i valet 2018. Hör vår nuvarande ledamot Sandra Isaksson berätta om att vara fullmäktigeledamot och hur det går till att kandidera:

Föreslå någon eller flera som du skulle vilja se som ledamöter i fullmäktige i Norrköping — och kandidera gärna själv! När du nominerar någon annan än dig själv måste den personen först vara tillfrågad.
Maktens rum behöver fyllas med människor med olika bakgrund, erfarenheter och åldrar. Du behöver inte ha partipolitisk erfarenhet för att kandidera — det viktiga är att du brinner för ett jämlikt och hållbart samhälle. Du kommer få allt det stöd du behöver av F! för att känna dig trygg på din plats när det väl är dags.

Här kan du nominera/kandidera.

Edit: SISTA DATUM för nomineringar är 18 mars, dvs samma dag som valkonferensen då listan fastställs.