Lokalpolitiskt program inför valet 2014: En feministisk politik

Om du föredrar att lyssna istället för att läsa kan du göra det på sidan Ljudfiler.

I vårt samhälle, i hela vår värld, finns en skev maktfördelning som inte går att förklara enbart utifrån den traditionella politikens klassanalys. Normer och strukturer gör att vissa grupper systematiskt underordnas och andra privilegieras. Faktorer som kön, könsidentitet, ålder, funktionalitet, sexuell läggning, trosuppfattning, hudfärg, etnicitet eller medborgarskap samverkar och påverkar den position som en person får i både det privata och det offentliga rummet. Samma normer och strukturer ger fördomar och förutfattade meningar om hur en person ska bete sig, se ut och bemötas utifrån dessa faktorer. Dessa patriarkala, rasistiska och heteronormativa strukturer ger ett försnävande utrymme för människor att leva och uttrycka sig i och gör att resurser och inflytande fördelas ojämnlikt i Sverige och i världen. Den strukturella diskrimineringen genomsyrar varje del av samhället och kan därför inte ses som ett ”särintresse”.

En feministisk politik verkar för att synliggöra och motverka denna grundlösa, sneda maktfördelning. Målet är att skapa en jämlik, jämställd och rättvis värld där det finns utrymme för människor att utveckla sin fulla potential. Förändringar behövs såväl globalt som lokalt och på individnivå. Därför blir det också självklart att en feministisk politik handlar om global rättvisa. Västvärldens kolonialism fortsätter prägla relationerna mellan världens olika länder och detta drabbar särskilt kvinnor. Av de personer i världen som lever i extrem fattigdom är 70 procent kvinnor. Den orättvisa fördelningen av resurser och att vi förstör vår miljö är problem som hänger ihop.

Utvecklingen kan vändas om vi omedelbart inför åtgärder för ett rättvist och hållbart samhälle. Genom att inte acceptera diskriminering och genom att utgå från ett tydligt feministiskt maktperspektiv, där resurser omfördelas så att de kommer alla lika mycket till del, vill Feministiskt initiativ tillföra en ny dimension till politiken. Detta kräver strukturella, omfattande och omedelbara förändringar.

En feministiska politik behövs för att göra Norrköping till en öppnare, kärleksfullare och grönare kommun. Vi behöver en politik som verkar för hållbarhet av människor, samhälle och natur. Det tar Fi ansvar för genom att driva kommunala frågor som resurscentrum för papperslösa, 6 timmars arbetsdag, god tillgång till barnomsorg och vegetarisk och ekologisk mat som norm.

Läs mer om vår politik nedan:

För ett öppet Norrköping fritt från diskriminering

Obligatorisk utbildning i antidiskriminering och normkritik

Människor utsätts dagligen för diskriminering och kränkande behandling i arbetslivet, inom skolan och i kontakt med samhällsservice. Normer och föreställningar om kön och sexualitet möjliggör mäns våld mot kvinnor samt våld och trakasserier mot hbtq-personer. För att alla i Norrköping ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda oavsett kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnicitet, religion, ålder eller könsidentitet, krävs en ordentlig satsning på arbetet för likabehandling.

Fi Norrköping vill införa obligatorisk utbildning i genus- och hbtq-perspektiv, antirasism och antidiskriminering för alla kommunanställda och all skolpersonal från förskola till vuxenutbildning.

Resurscentrum för papperslösa

Ingen människa är illegal. FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna säger att alla individer är födda fria och lika i värde och rättigheter. Sverige har genom att ansluta sig till denna åtagit sig att respektera och värna de mänskliga rättigheterna. Trots detta lever många som papperslösa i Sverige, utan tillgång till de mest grundläggande mänskliga rättigheter. Papperslösa kvinnor och barn befinner sig i en särskilt utsatt situation och får utstå våld och förtryck i stor omfattning då de inte kan söka hjälp hos myndigheter av rädsla för utvisning. De som lever som papperslösa eller gömda i Norrköping ska ha samma rättigheter till skola, vård och omsorg som övriga kommuninvånare.

Fi Norrköping vill skapa ett resurscentrum för papperslösa som erbjuder kvalificerad juridisk och annan vägledning.

Avgiftsfri Kulturskola

I ett välfärdssamhälle befinner sig kulturen i politikens centrum eftersom kultur är en självklar och nödvändig del av det mänskliga livet. I FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna framhålls alla barns lika möjlighet till kultur och kulturella yttringar som ett mål. Kulturskolan utgör ett komplement till skolans verksamhet, som gör det möjligt för fler att prova på musik, teater, dans, bildkonst och andra kulturformer. Föräldrars socioekonomiska situation ska inte påverka barns möjligheter att delta i Kulturskolans verksamhet.

Fi Norrköping vill att Kulturskolan ska vara avgiftsbefriad och därmed tillgänglig för alla barn i Norrköpings kommun.

 

För ett kärleksfullt Norrköping

6 timmars arbetsdag

Idag präglas många människors vardag av stress och brist på makt över sin egen tid. Den traditionella synen på arbetstid måste ifrågasättas och sättas in i ett vidare sammanhang där hänsyn tas till våra behov av att utvecklas som människor. En generell arbetstidsförkortning har positiva effekter på människors möjligheter att nå en bättre fysisk och psykisk hälsa. Samtidigt ger det föräldrar och barn mer tid med varandra, ungdomar ökad tillgång till vuxna och större utrymme för alla att delta i samhällslivet.

Fi Norrköping vill att Norrköpings kommun inför 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för alla kommunanställda.

God tillgång till barnomsorg

En väl utbyggd barnomsorg är ett grundfundament för ett jämställt och jämlikt samhälle. Verksamheten ska vara givande för barnen och göra det möjligt för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera. Idag råder stor brist på barnomsorg utanför kontorstid. Detta påverkar både barns och föräldrars situation och hälsa negativt. Ingen förälder ska behöva säga nej till arbete eller studier p g a brist på god barnomsorg på de tider som krävs. Alla barn ska ha tillgång till en utvecklande barnomsorg.

Fi Norrköping vill att alla barn i Norrköpings kommun ska ha rätt till god och kvalitativ barnomsorg vid behov.

Fler vuxna i skolan

Skolan är den plats där barn och ungdomar till stor del formas inför vuxenlivet. För att studietiden ska vara meningsfull och ge goda resultat krävs att fler vuxna finns tillgängliga och närvarande för eleverna. Elevhälsan är en viktig del i skolans verksamhet och ska ha utbildad och tillgänglig personal. Varje skola ska enligt lag ha ett skolbibliotek. Skolbiblioteken ska vara kvalitativa och bemannas med utbildade bibliotekarier.

Fi Norrköping vill att det på varje skola i Norrköpings kommun ska finnas tillgänglig kurator, sjuksköterska och skolbibliotekarie.
Fritidsverksamhet för hbtq-ungdomar

Idag finns ingen mötesplats för hbtq-ungdomar i Norrköping. I skolan finns inte alltid vuxna med kompetens inom hbtq-frågor och ungdomar vet ibland inte om de kan räkna med stöd från sina familjer.

Fi Norrköping vill inrätta en kommunalt finansierad fritidsverksamhet för hbtq-ungdomar med personal med kunskaper om hbtq-ungdomars situation.

 

För ett grönare Norrköping

Gratis kollektivtrafik

En avgiftsfri och tillgänglig kollektivtrafik är nödvändig för att människor fritt ska kunna röra sig och delta i samhället. Framförallt kvinnor och personer med låga inkomster är beroende av en väl fungerande kollektivtrafik. En ordning som bygger på privatbilism är inte hållbar och utsläppen från dessa bilar är en starkt bidragande faktor till klimatkrisen. Att minska trafiksektorns klimatpåverkan är ett globalt ansvar som vi kan ta genom att agera lokalt.

Fi Norrköping vill att Norrköpings kommun inför en avgiftsfri kollektivtrafik för kommunens invånare.

Vegetarisk och ekologisk mat

Norrköpings kommun har ett ansvar att lämna över en stad och en värld till dagens unga med de stora miljöproblemen lösta. Att äta mer vegetarisk och ekologisk mat är en väg att nå dit. Norrköpings kommun bör främja ett vegetariskt och ekologiskt perspektiv på kost. Kött eller icke ekologiska varor ska enbart erbjudas när andra alternativ inte finns eller fungerar för den enskilda individen.

Fi Norrköping vill att all mat som serveras inom kommunal verksamhet ska utgå från en vegetariskt och ekologiskt norm.

Investera i förnybar energi

Vi har alla ett ansvar att ta klimatförändringarna på största allvar och agera kraftfullt för att ställa om till ett hållbart samhälle utan påverkan på klimatsystemen. Om för lite görs idag kommer vi alla att drabbas men särskilt sårbara är människor i fattiga länder och regioner, dagens unga och idag ännu inte födda generationer.

För att undvika katastrofala klimatförändringar i världen måste det s.k. 2-gradersmålet, som världens ledare kommit överrens om, inte bara vara ett mål utan en realitet. För att nå 2-gradersmålet måste 80 % av de kända gas-, olje- och koltillgångarna lämnas i marken och stora investeringar istället göras i förnyelsebar energi. Pengar placerade i fossilägande företag kommer då att förlora sitt värde.

För att de pengar som Norrköping kommun idag investerar i fossilägande företag inte ska tappa i värde bör ett totalstopp för placeringar i fossilindustrin införas inom kommunen. Samtidigt bör stora investera ske inom den förnyelsebara sektorn. Detta tjänar Norrköpings invånare på samtidigt som det är ett viktigt steg mot ett hållbarare samhälle.
Fi Norrköping vill att Norrköpings kommun investerar storskaligt i förnyelsebar sektor och inför ett totalstopp för placeringar i fossilindustrin.